زندگی امن :
به ساکنان دمیر لا ویدا (Demir La Vida) قول یک فضای زندگی امن را می دهیم
یکی از مهم ترین مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ ایمنی می باشد. این فکر در دمیر لا ویدا (Demir La Vida) از ذهنتان بیرون خواهد آمد. سیستم امنیتی کنترل ورود و خروج مجموعه و پیشگیری های احتیاطی حوادث با " سیستم های هوشمند خانه " خانه شما و عزیزان شما در 24 ساعت هفته محافظت می شوند